Entegre Rapor 2022
ANA SAYFA | EN
Tofaş’ta Paydaş İlişkisi

Tofaş, faaliyetlerinin etki alanında yer alan paydaşlarını odak noktasına alan bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsemiştir. Paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak oluşturulan sürdürülebilirlik politikası; çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında üstün performans hedefiyle tasarlanmıştır.

Tofaş, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde, sürdürülebilirlik bilincini gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz ardı etmeyecek şekilde tüm paydaşlarına yaymayı amaçlamaktadır. Şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm iş süreçlerine yansıtılması için çalışanlar, bayiler ve tedarikçiler arasında iş birliği yapılması gerektiği bilinciyle hareket etmektedir.

Tofaş, paydaş etkileşimine verilen stratejik önem doğrultusunda şeffaflık ve sorumluluk kriterlerine odaklanmaktadır. Şirket aynı zamanda, paydaşlarının BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uyum konusundaki çalışmalarını teşvik etmektedir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ

Tedarikçiler

2017’den bu yana sürdürülen “Yeşil Tedarik” stratejisinin bir parçası olarak doğrudan tedarikçilerin %100’ü iyileştirme programına dâhil olmuştur. Bu programda tedarikçiler, sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği üzerindeki diğer etkileri de dâhil olmak üzere çevre yönetim sistemleri ve performansları hakkında bir ankete yanıt vermektedir. Bunu takiben Tofaş, tedarikçilerinin enerji verimliliği gibi çevre performanslarının iyileştirilmesi konusunda onlarla iş birliği yapmakta ve onları desteklemektedir.

Tüm doğrudan tedarikçilerinin ÇSY verilerini analiz eden Tofaş, bu analizin ardından farklı sektörleri temsil eden tedarikçiler seçmektedir. Bu tedarikçilerin performanslarını iyileştirmek ve risk puanlarını azaltmak hedefiyle teknik ve metodik geliştirme projelerini içeren çalıştaylar, saha ziyaretleri ve eylem planları yapmaktadır. Eylem planlarında kısa-orta ve uzun vadeli olarak tasarlanan yüzün üzerinde proje bulunmaktadır. Şu anda %76’sı tamamlanan kısa vadeli projeler sonucunda, enerji verimliliği ve sera gazı emisyonlarında yaklaşık %35’lik bir iyileşme sağlanmıştır.

Müşteriler

Tofaş, ürün ve hizmetlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlamak için müşterilerle düzenli olarak iletişim kurmaktadır. Örneğin Fiat Connect uygulaması, sürücülerin sürüş tarzlarını analiz ederek verimli sürüş tarzları ve yakıt ekonomisi hakkında sürücülere bilgi vermektedir. Bu bilgi, yakıt tüketimini azaltmaya ve atmosfere salınan zararlı emisyon miktarını azaltmaya katkıda bulunmaktadır. Bu cihazlar, şehir içi sürüş döngüsünde yakıt tüketimini %25’e kadar düşürebilmektedir.

Tofaş müşterileri kılavuz ve rehberler, Fiat Connect ve online platformlar vasıtasıyla farkındalık yaratan eğitici videolara ulaşabilmektedir. Ayrıca, belirli model araçlarda mevcut olan eco:Drive yazılım sistemi, yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılmasına katkıda bulunmak için sürüş stilleri hakkında kişiselleştirilmiş ipuçları sunmaktadır. Eco:Drive’ın etkisi ve önlemleri eco:Drive topluluğu tarafından kaçınılan CO2’yi içermekte ve günlük olarak güncellenmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşları

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)

Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’nin (ACEA) Türkiye ortağı olan OSD, Türkiye’deki 15 otomobil, kamyon ve otobüs üreticisinin çıkarlarını temsil etmektedir.

Günümüzün en büyük zorlukları arasında sınırlı kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmak ve çevremizi korumak bulunmaktadır.

AB’nin belirlediği çevresel hedefleri yakından takip eden OSD, teknolojilerdeki atılımlar, yeni yakıt ikmali altyapısı ve Avrupa yollarındaki araç filosunun hızlı bir şekilde yenilenmesi gibi konulara dikkat çekmektedir. Bu zorlu mücadelede yakıt, enerji sektörleri ve politika yapıcıların çabalarını birleştirmesi gerekmektedir.

Tofaş, OSD gibi derneklere katılımıyla otomobil sektörüne yönelik yönetmelik ve standartların geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır.

Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) - Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu

Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu, Türkiye’deki çevre politikalarına ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine paralel olarak ekonomik büyümeyi sağlayacak düzenlemelerin geliştirilmesine destek olmak amacıyla kurulmuştur. Grup hem Türkiye hem de AB için iklim değişikliği düzenlemelerini incelemekte; aynı zamanda, Türkiye İklim Platformu (REC Türkiye) çalışmalarına da katkıda bulunmaktadır.

Tofaş, çok sayıda kamu kurumu ile sürekli diyalog ve iş birliği içerisindedir. Şirket, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye (REC) ve TÜSİAD iş birliği ile bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir girişim olarak kurulan İklim Platformu’na 2011 yılında üye olmuştur. Bu kapsamda, düşük karbon ekonomisine geçiş ve iklim değişikliği ile mücadele eden çalışmalara destek olmak hedeflenmektedir.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) - Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu

YASED Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu (ÇG), YASED Sürdürülebilir Kalkınma Platformu (SDP) kapsamında başlatılan çalışmaları, bir sonraki seviyeye taşımak üzere 2022 yılında kurulmuştur. Platform formatından farklı olarak çalışma grubu formatı ile, ilgili alanda temsili bir üye tabanı ile düzenli toplantılar için benzersiz bir altyapı sunarken platform tarafından geçmişte yürütülen faaliyetlerin, dinamik bir geri bildirim mekanizmasına sahip çalışma grubu yapısı ile güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma ÇG’sinin genel amacı, sürdürülebilirlik alanında daha geniş bir etki yaratmak üzere üyelerini bir araya getirmek ve sürdürülebilirlik girişimlerini geliştirmektir. Sürdürülebilir kalkınmayı ilerletme konusunda hevesli, uzmanlığa sahip üyelerden oluşan Grup, ortak hedeflere ulaşmak için kolektif güçlerini en üst düzeye çıkarmak üzere faaliyet gösterecektir. Çalışma grubunun genel vizyonu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) ile paralellik göstermektedir. Öncelikli çalışma konuları arasında Avrupa Yeşil Mutabakatı, Enerji verimliliği uygulamaları ve karbon azaltımı teknolojileri yer almaktadır.

GRI 2-16, 2-17, 2-29, 204-1