Entegre Rapor 2022
ANA SAYFA | EN
Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

TOFAŞ 2022 ÖNCELİKLENDİRME ANALİZİ

Tofaş, AA1000 Paydaş Katılım Standardı’na uygun olarak sürdürülebilirlik alanındaki öncelikli konularını hem iç hem de dış paydaşların katıldığı anket sonuçlarına göre düşük, orta ve yüksek öncelikli konular olmak üzere belirlemiştir.

Öncelikli Konular

Tofaş neler yapıyor?

İlgili SKA

İklim Değişikliği

Tofaş, kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde iklim odaklı riskleri en etkili şekilde tespit edebilmek ve gerekli aksiyonları planlayıp hayata geçirebilmek amacıyla yönetim mekanizmaları geliştirmiştir. Bu doğrultuda Tofaş Yönetim Kurulu, iklim değişikliği kapsamındaki risk yönetimini ve eylem planlarını yakından takip etmekte ve bu alanlardaki faaliyetlere liderlik etmektedir. Tofaş aynı zamanda, ilgili faaliyetlerin performans ölçümlerini yapmakta ve belirlenen iklim değişikliği odaklı hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını detaylı bir şekilde takip etmektedir.

Cinsiyet Eşitliği

Tofaş, istihdama eşit katılımın toplumun ilerlemesindeki en belirleyici faktörlerden olduğuna inanmaktadır. Şirket bu doğrultuda, kadın çalışanların işgücüne katılımını teşvik etmekte; işe alımlarda kadın çalışan oranını artırmaya odaklanmaktadır. Tofaş aynı zamanda, mevcut kadın çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Enerji Verimliliği

Tofaş, üretim sürecinde sağlayabileceği enerji verimliliği ve emisyon azaltımlarının tamamen kendi kontrolünde ve en hızlı etki yaratabileceği alan olduğunun farkındadır. Bu nedenle, enerji verimliliği ve emisyon çevre yönetimi Tofaş’ın öncelikli konuları arasındadır. Tofaş, enerji tüketimini ve emisyon salımını yıldan yıla sınırlayarak, iklim değişikliğinin yaratacağı riskleri azaltma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.

Çalışan Gelişimi

Tofaş, çalışanlarına verdiği değeri kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmeyi hedef alan yetenek ve performans yönetimi uygulamalarıyla desteklemektedir.

Su Yönetimi

Tofaş, suyun verimli kullanımı konusunda çalışmalar yürütmekte; su ve atık su süreçlerini en etkin biçimde yöneterek faaliyetlerini asgari düzeyde su tüketimi ile gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Şirket, çeşitli uygulamalarla su kullanım miktarını sürekli iyileştirmeyi hedeflemekte; su kaynaklarının devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına periyodik analiz çalışmaları yürütmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tofaş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda dünya klasında, proaktif ve yalın iş güvenliği yaklaşımını benimsemektedir. Şirket, güvenli çalışma alanları ve güvenli davranış gösteren çalışanlar ile sürdürülebilir iş güvenliği kültürü yaratmayı, işletme sınırları dâhilindeki tüm insan kaynağını yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlamaktadır. Tofaş, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü sürekli iyileştirerek sürdürülebilir “sıfır iş kazası” ve “sıfır meslek hastalığı” hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tofaş tedarikçileri ile ilişkilerini iş ortaklığı anlayışı doğrultusunda, sürdürülebilir rekabeti esas alarak açıklık ve güvene dayalı olarak yürütmektedir. Finansal bakımdan güçlü, operasyonel bakımdan çevreci, üretim kalitesi ve sürekliliği bakımından güvenilir bir tedarik zincirinin iş başarısını pekiştireceğine inanmaktadır. Bu doğrultuda Tofaş, değer zincirinin en önemli unsurlarından olan tedarikçilerinin sürekli gelişimlerine katkı sağlamak üzere çalışmaktadır.

İnsan Hakları

Tofaş’ta insan hakları konusu Yönetim Kurulu’na bağlı Tofaş Etik Kurulu aracılığıyla yönetilmektedir. Tofaş’ta çalışan haklarının ihlal edilmesine, çocuk işçi çalıştırma, zorla ve zorunlu çalıştırma, ayrımcılık gibi uygulamalara hiçbir koşulda izin verilmemektedir. Şirket, insan haklarına yönelik bu yaklaşımının değer zincirinin genelinde de yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

Paydaş İletişimi

Tofaş, sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm iş süreçlerine yansıması için tüm çalışanları, bayi ve tedarikçileri arasında iş birliği yapılması gerektiği bilinciyle hareket etmektedir. Tofaş, paydaş etkileşimine verdiği stratejik önem doğrultusunda şeffaflık ve sorumluluk kriterlerini odak noktası olarak kabul etmektedir.

GRI 3-1, 3-2, 3-3, 204-1, 304-1, 304-2, 304-3, 304-4, 401-1, 401-2, 401-3, 414-1, 414-2