Entegre Rapor 2022
ANA SAYFA | EN
GRI İçerik Endeksi

GRI İçerik Endeksi

Kullanım bildirimi

Tofaş 01/01/2022 - 31/12/2022 raporlama dönemini GRI Standartları'na uygun olarak raporlamıştır.

GRI 1

GRI 1: Kuruluş 2021

Uygulanan GRI Sektör Standardı

Bulunmamaktadır

"Content Index - Essentials Service" hizmeti için GRI Hizmetleri, GRI içerik indeksinin Standartlarla tutarlı ve açık bir şekilde sunulduğunu ve 2-1'den 2-5'e, 3-1 ve 3-2 numaralı açıklamalarına ilişkin referansların rapordaki bölümlerle uyumlu olduğunu onaylamaktadır.
GRI Standardı

Bildirimler

Sayfa Numarası/Doğrudan Kaynak

Verilmeyen Bilginin
Açıklanması

GRI 2: Genel Bildirimler 2021

2-1 Organizasyon detayları

Tofaş Hakkında

Vizyonumuz, Misyonumuz

2-2 Kuruluşun sürdürülebilirlik raporlamasına dahil olan kuruluşlar

Rapor Hakkında

2-3 Raporlama dönemi, sıklığı ve temas noktası

Rapor Hakkında

2-4 Önceki dönem raporuna ait düzeltmeler

Önceki raporlarda sağlanan bilgilere ilişkin yeniden düzenlenen bir beyan bulunmamaktadır.

2-5 Dış Güvence

Güvence Beyanı

Sürdürülebilirlik Raporlaması Güvence Beyanı

2-6 Faaliyetler, Değer Zinciri ve Diğer İş İlişkileri

Başlıca Göstergeler

2-7 Çalışanlar

İnsan Sermayesi

2-8 Çalışan Olmayan İşçiler

İnsan Sermayesi

2-9 Yönetişim Yapısı ve Bileşimi

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

2-10  En Yüksek Yönetim Organının Atanması ve Seçilmesi

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin olarak Tofaş; TTK ve SPK’nın öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde hareket etmektedir.

2-11 En Yüksek Yönetişim Organı Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı’nın icra görevi bulunmamaktadır.

2-12 Etki Yönetiminin Gözetilmesinde En Yüksek Yönetişim Organının Rolü

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

2-13 Etkileri Yönetme Sorumluluğunun Delegasyonu

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

2-14 Sürdürülebilirlik Raporlamasında En Yüksek Yönetişim Organının Rolü

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

2-15 Çıkar Çatışmaları

İnsan Sermayesi

2-16 Kritik Konuların İletişimi

Tofaş’ta Paydaş İlişkisi

2-17 En Yüksek Yönetişim Organının Toplu Bilgisi

Tofaş’ta Paydaş İlişkisi

2-18 En Yüksek Yönetişim Organının Performansının Değerlendirilmesi

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

2-19 Ücretlendirme Politikaları

İnsan Sermayesi

2-20 Ücret Belirleme Süreci

İnsan Sermayesi

2-21 Yıllık Toplam Tazminat Oranı

Tofaş Gizlilik Politikası Gereği Açıklanmamaktadır.

2-22 Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Bildirimi

İş Modeli

2-23 Politika Taahhütleri

İş Modeli

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

İnsan Sermayesi

Doğal Sermaye

2-24  Politika Taahhütlerinin Entegrasyonu

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

İnsan Sermayesi

Doğal Sermaye

2-25 Olumsuz Etkileri İyileştirmeye Yönelik Süreçler

CEO’nun Değerlendirmesi

İnsan Sermayesi

Doğal Sermaye

2-26 Tavsiye Alma ve Endişeleri Dile Getirme Mekanizmaları

İnsan Sermayesi

2-27 Yasalara ve Yönetmeliklere Uyum

Herhangi bir ceza ya da yaptırım bulunmamaktadır.

2-28 Kurumsal Üyelikler

Fikri Sermaye

Doğal Sermaye

2-29 Paydaş Katılımı Yaklaşımı

Tofaş’ta Paydaş İlişkisi

2-30 Toplu İş Sözleşmesi

İnsan Sermayesi

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-1 Öncelikli Konuları Belirleme Süreci

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

3-2 Öncelikli Konuların Listesi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri
Önceki raporlama dönemlerine göre öncelikli unsurlar ve unsur çerçevelerinde belirgin değişiklikler olmamıştır.

Ekonomik Performans

Ekonomik Performans

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 201: Ekonomik Performans 2016

201-1 Üretilen ve Dağıtılan Doğrudan Ekonomik Değer

Finansal Sermaye

201-2 Mali Sonuçlar ve İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Diğer Riskler ve Fırsatlar

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

201-3 Tanımlanmış Fayda Planı Yükümlülükleri ve diğer Emeklilik Planları

Finansal Sermaye

201-4 Devletten Alınan Mali Yardım

Tofaş'ın rapor tarihi itibarıyla yararlanmış olduğu herhangi bir devlet teşviki bulunmamaktadır.

Pazar Konumu

Pazar Konumu

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 202: Piyasa Varlığı 2016

202-1 Standart Giriş Düzeyi Ücretinin Cinsiyete Göre Yerel Asgari Ücrete Göre Oranları

Tofaş’ta tüm çalışanların standart başlangıç seviyesi ücretleri yerel asgari ücretin üzerindedir.

202-2 Yerel topluluktan işe alınan üst düzey yönetimin oranı

Tofaş'ın üst yönetiminin tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.

Ekonomik Etki

Dolaylı Ekonomik Etkiler

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 203: Dolaylı Ekonomik Etkiler 2016

203-1 Desteklenen altyapı yatırımları ve hizmetleri

Fikri Sermaye

203-2 Önemli dolaylı ekonomik etkiler

Finansal Sermaye

Vergi

GRI 207: Vergi 2019

207-1 Vergiye Yaklaşım

Finansal Sermaye

Ekonomik ve Operasyonel Göstergeler

207-2 Vergi yönetişimi, kontrolü ve risk yönetimi

Finansal Sermaye

Ekonomik ve Operasyonel Göstergeler

207-3 Paydaş katılımı ve vergiyle ilgili kaygıların yönetimi

Finansal Sermaye

Ekonomik ve Operasyonel Göstergeler

207-4 Ülke bazında raporlama

Rapor Hakkında

Finansal Sermaye

Ekonomik ve Operasyonel Göstergeler

Yerel Satın Alma

Satın Alma Uygulamaları

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 204: Satın Alma Uygulamaları 2016

204-1 Yerel tedarikçilere yapılan harcamaların oranı

İş Modeli

Tofaş’ta Paydaş İlişkisi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Üretilmiş Sermaye

Rekabete Aykırı Haller

Yolsuzlukla Mücadele

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele 2016

205-1 Yolsuzlukla ilgili riskler açısından değerlendirilen operasyonlar

İş Modeli

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

205-2 Yolsuzlukla mücadele politikaları ve prosedürleri hakkında iletişim ve eğitim

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

205-3 Yolsuzluğa dair alınan önlemler

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

Etik ve Uyum

GRI 206: Rekabete Aykırı Davranış 2016

206-1 Rekabete aykırı davranış, tröst ve tekel uygulamalarına yönelik yasal işlemler

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

Sürdürülebilir Ürün

Materyaller

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 301: Materyaller 2016

301-1 Ağırlık veya hacim olarak kullanılan malzemeler

Üretilmiş Sermaye

Doğal Sermaye

301-2 Kullanılan geri dönüştürülmüş girdi malzemeleri

Üretilmiş Sermaye

Doğal Sermaye

301-3 Geri kazanılmış ürünler ve ambalaj malzemeleri

Üretilmiş Sermaye

Doğal Sermaye

Cinsiyet Eşitliği

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 2016

405-1 Yönetişim Organlarının ve Çalışanlarının Çeşitliliği

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

İnsan Sermayesi

Sosyal ve İlişkisel Sermaye

405-2 Kadınların Temel Maaş ve Ücretlerinin Erkeklere Oranı

Tofaş’ta cinsiyete dayalı ücret ayrımı yapılmamaktadır.

Ayrımcılığın Önlenmesi

GRI 406: Ayrımcılığın Önlenmesi 2016

406-1 Ayrımcılık Olayları ve Alınan Düzeltici Önlemler

Raporlama döneminde ayrımcılık vakasına rastlanmamıştır.

İnsan Hakları Etkisi

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 407: Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı 2016

407-1 Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğünün Risk Altında Olabileceği Faaliyetler ve Tedarikçiler

Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının risk altında olduğu bir vaka gözlenmemiştir.

Çocuk İşçi

GRI 408: Çocuk İşçi 2016

408-1 Çocuk İşçilik Olayları Açısından Önemli Risk Altındaki Faaliyetler ve Tedarikçiler

Tofaş’ta hiçbir surette çocuk işçi istihdam edilmemektedir.

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma

GRI 409: Zorla ve Zorunlu Çalıştırma 2016

409-1 Zorla veya Zorunlu Çalıştırma Olayları Açısından Önemli Risk Altındaki Operasyonlar ve Tedarikçiler

2022 yılında zorla veya cebren çalıştırma vakasına rastlanmamıştır.

Enerji Verimliliği

Enerji

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 302: Enerji 2016

302-1 Kuruluş içindeki enerji tüketimi

Doğal Sermaye

302-2 Kuruluş dışındaki enerji tüketimi

Doğal Sermaye

302-3 Enerji yoğunluğu

Doğal Sermaye

302-4 Enerji tüketiminin azaltılması

Doğal Sermaye

302-5 Ürün ve hizmetlerin enerji gereksinimlerinde azalma

Doğal Sermaye

Su Tüketimi

Su ve Atıksular

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 303: Su ve Atıksular 2018

303-1 Paylaşılan bir kaynak olarak suyla etkileşimler

Doğal Sermaye

303-2 Su tahliyesiyle ilgili etkilerin yönetimi

Doğal Sermaye

303-3 Su çekme

Doğal Sermaye

303-4 Su tahliyesi

Doğal Sermaye

303-5 Su tüketimi

Doğal Sermaye

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 304: Biyoçeşitlilik 2016

304-1 Korunan alanların ve korunan alanların dışında yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip alanların içinde veya bitişiğinde sahip olunan, kiralanan, yönetilen operasyonel sahalar

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Doğal Sermaye

304-2 Faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin biyolojik çeşitlilik üzerindeki önemli etkileri

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Doğal Sermaye

304-3 Korunan veya restore edilen habitatlar

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Doğal Sermaye

304-4 IUCN Kırmızı Liste türleri ve ulusal koruma listesi operasyonlardan etkilenen alanlarda yaşam alanları olan türler

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Doğal Sermaye

Sera Gazı Emisyonları

Emisyonlar

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 305: Emisyonlar 2016

305-1 Doğrudan (Kapsam 1) sera gazı emisyonları

Çevre Göstergeleri

305-2 Dolaylı enerji (Kapsam 2) sera gazı emisyonları

Çevre Göstergeleri

305-3 Diğer dolaylı (Kapsam 3) sera gazı emisyonları

Çevre Göstergeleri

305-4 sera gazı emisyon yoğunluğu

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

Doğal Sermaye

Çevre Göstergeleri

305-5 Sera gazı emisyonlarının azaltılması

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

Doğal Sermaye

Çevre Göstergeleri

305-6 Ozon tabakasına zarar veren maddelerin (ODS) emisyonları

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

Doğal Sermaye

Çevre Göstergeleri

305-7 Azot oksitler (NOx), kükürt oksitler (SOx) ve diğer önemli hava emisyonları

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

Doğal Sermaye

Çevre Göstergeleri

Atık

Atıklar

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 306: Atıklar 2020

306-1 Kaliteye ve varış yerine göre su tahliyesi

Doğal Sermaye

Çevre Göstergeleri

306-2 Türüne ve bertaraf yöntemine göre atıklar

Doğal Sermaye

Çevre Göstergeleri

306-3 Önemli dökülmeler

Doğal Sermaye

Çevre Göstergeleri

306-4 Tehlikeli atıkların taşınması

Doğal Sermaye

Çevre Göstergeleri

306-5 Su deşarjlarından ve/veya akışından etkilenen su kütleleri

Doğal Sermaye

Çevre Göstergeleri

Tedarik Zincirinde GHG

Tedarikçi Çevre Değerlendirmesi

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 308: Tedarikçi Çevre Değerlendirmesi 2016

308-1 Çevre kriterlerine göre izlenen yeni tedarikçiler

Doğal Sermaye

308-2 Tedarik Zincirindeki Olumsuz Çevresel Etkiler ve Alınan Önlemler

Doğal Sermaye

İç Paydaş Sayısı

İstihdam

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 401: İstihdam 2016

401-1 Yeni Çalışanların İşe Alınması ve Çalışan Devri

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

İnsan Sermayesi

401-2 Geçici veya Yarı Zamanlı Çalışanlara Sağlanmayan Tam Zamanlı Çalışanlara Sağlanan Haklar

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

İnsan Sermayesi

401-3 Ebeveyn İzni

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

İnsan Sermayesi

Çalışan / Yönetim İlişkileri

GRI 402: Çalışan / Yönetim İlişkileri 2016

402-1 İlgili Asgari İhbar Süreleri

İnsan Sermayesi

Çalışan Demografisi

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2018

403-1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İnsan Sermayesi

403-2 Tehlike Tespiti, Risk Değerlendirmesi ve Olay Soruşturması

İnsan Sermayesi

403-3 İş Sağlığı Hizmetleri

İnsan Sermayesi

403-4 İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İşçi Katılımı, Danışma ve İletişim

İnsan Sermayesi

403-5 İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İşçi Eğitimi

İnsan Sermayesi

403-6 İşçi Sağlığının Teşviki

İnsan Sermayesi

403-7 İş İlişkileriyle Doğrudan Bağlantılı İş Sağlığı ve Güvenliği Etkilerinin Önlenmesi ve Azaltılması

İnsan Sermayesi

403-8 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamındaki İşçiler

İnsan Sermayesi

403-9 İş Sebepli Yaralanmalar

İnsan Sermayesi

403-10 İş Sebepli Hastalıklar

İnsan Sermayesi

Eğitim Fırsatları

Eğitim ve Gelişim

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 404: Eğitim ve Gelişim 2016

404-1 Çalışan Başına Yıllık Ortalama Eğitim Saati

Sosyal Göstergeler

404-2 Çalışan Becerilerini Yükseltme Programları ve Geçiş Yardım Programları

İnsan Sermayesi

404-3 Düzenli Performans ve Kariyer Gelişim Değerlendirmesi Alan Çalışan Yüzdesi

İnsan Sermayesi

Ürün Bilgilendirmesi

Müşteri Sağlık ve Güvenliği

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 416: Müşteri Sağlık ve Güvenliği 2016

416-1 Ürün ve hizmet kategorilerinin sağlık ve güvenlik etkilerinin değerlendirilmesi

Üretilmiş Sermaye

416-2 Ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkilerine ilişkin uyumsuzluk vakaları

Raporlama döneminde uygunsuzluk olmamıştır.

Pazarlama ve Etiketleme

GRI 417: Pazarlama ve Etiketleme 2016

417-1 Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme için gereklilikler

Üretilmiş Sermaye

417-2 Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme ile ilgili uyumsuzluk vakaları

Raporlama döneminde uygunsuzluk olmamıştır.

417-3 Pazarlama iletişimleriyle ilgili uyumsuzluk vakaları

Raporlama döneminde uygunsuzluk olmamıştır.

Veri Gizliliği

Müşteri Gizliliği

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 418: Müşteri Gizliliği 2016

418-1 Müşteri gizliliğinin ihlali ve müşteri verilerinin kaybıyla ilgili doğrulanmış şikayetler

Raporlama döneminde müşteri gizliliğinin ihlali ve müşteri verilerinin kaybı ile ilgili herhangi bir şikayet olmamıştır.

Dış Paydaş Çocuk İşçi

Yerel Toplulukların Hakları

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 411: Yerel Toplulukların Hakları 2016

411-1 Yerli halkların haklarını içeren ihlal olayları

Raporlama döneminde uygunsuzluk olmamıştır.

Topluma Faydalı Projeler

Yerel Topluluklar

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Finansal Sermaye

GRI 413: Yerel Topluluklar 2016

413-1 Yerel topluluk katılımı, etki değerlendirmeleri ve geliştirme programları ile operasyonlar

Sosyal ve İlişkisel Sermaye

Doğal Sermaye

413-2 Yerel topluluklar üzerinde önemli ölçüde mevcut ve olası olumsuz etkileri olan operasyonlar

Sosyal ve İlişkisel Sermaye

Dış Paydaş Sosyal Ve Çevresel Uygunluk

Tedarikçi Sosyal Değerlendirmesi

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

GRI 414: Tedarikçi Sosyal Değerlendirmesi 2016

414-1 Sosyal kriterler kullanılarak taranan yeni tedarikçiler

Dış Ortam

İş Modeli

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Üretilmiş Sermaye

414-2 Tedarik zincirindeki olumsuz sosyal etkiler ve alınan önlemler

Dış Ortam

İş Modeli

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Üretilmiş Sermaye

Kamu Politikası

GRI 415: Kamu Politikası 2016

415-1 Siyasi katkılar

Tofaş, tarafsızlık prensibini benimsemiş olup, bu konudaki politikalarıyla tarafsızlığını hassasiyetle korumaktadır.

Yoksullukla Mücadele

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

İnsan Sermayesi

Ar-Ge Inovasyon

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri Fikri Sermaye

Araç Üretiminden Kaynaklı GHG

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Doğal Sermaye

Yerel Satın Alma

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Üretilmiş Sermaye

Dijitalleşme

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Üretilmiş Sermaye

Fikri Sermaye

Yenilebilir Enerji

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Doğal Sermaye

Atık Su

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Doğal Sermaye

Çevre Göstergeleri

Ozon Tabakası

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Doğal Sermaye

Risk Ve Fırsat

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ta Yönetim Yaklaşımı

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Tedarik Zinciri Enerji Tüketimi

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Üretilmiş Sermaye

Su Kaynaklarına Erişim

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Doğal Sermaye

Çevreye Duyarlı Dış Paydaş

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Fikri Sermaye

Doğal Sermaye