2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik yönetimimizi hem çalışanlarımız hem de etki alanımızda olan tüm paydaşlarımız için, ekonomik değerlerin yanı sıra çevresel ve sosyal değerleri de göz önünde bulundurarak yönetilmesini temel bir felsefe olarak tanımlıyoruz. Sürdürülebilirlik kültürünü ve bilincini hayat boyu bakış açısıyla tüm süreçlerimize ve paydaşlarımıza yaymak amacıyla çalışıyoruz. Risk temelli yönetim modelimiz içerisinde mevcut çalışmalarımızı sürdürülebilirliğin temel bileşenlerinden çevresel ve sosyal değerler ile de değerlendirerek iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz.

Tofaş’ta sürdürülebilirlik bir yönetim felsefesi olarak başta CEO olmak üzere tüm yönetim kurulu tarafından benimsenmiştir. Üst yönetimin liderliğinde “Sürdürülebilirlik Komitesi” tarafından belirlenen sürdürülebilirlik stratejimize uygun risk yönetimi “Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi”nin sorumluluğundadır.

Risk temelli çalışma modelinde tüm birimlerimiz tarafından, saha ve ilgili paydaşlarımızca tespit edilen risk ve fırsatlara bağlı olarak aksiyon planları oluşturulur ve risk sahipleri tarafından ilerlemeler takip edilir. Bu kapsamda yürütülen tüm çalışma ve uygulamalar, Risk Yönetimi komitesince Kurumsal Yönetim Komitesi’ne ve önem derecesine göre Yönetim Kuruluna raporlanır. Bu sayede sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz hakkında Yönetim Kurulu düzeyinde bilgi akışı sağlanır ve sürdürülebilirlik konusu Yönetim Kurulu’nun gündeminde olup Yönetim Kurulu üyelerince değerlendirilir. Bunun dışında başta CEO olmak üzere üst yönetimin sürece dâhil olduğu ve ilgili direktörlükler ve birimlerce yürütülen faaliyetler Sürdürülebilirlik Ekibi tarafından koordine edilerek söz konusu Yönetim Kurulu Komitelerine de raporlama yapılır.

Sürdürülebilirlik konusu sürdürülebilirlik yaklaşımımızın genel ilkelerini içeren “Tofaş Sürdürülebilirlik Politikamız” çerçevesinde yönetilmektedir. Sürdürülebilirlik stratejilerimiz Tofaş Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından belirlenmekte ve takip edilmektedir. Sürdürülebilirlik yönetimine yönelik performans sonuçlarının sürdürülebilirlik raporu vasıtasıyla raporlanmasından Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu sorumludur.

Tofaş Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikasına tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/ adresinden ya da http://ir.tofas.com.tr/2019 adresi üzerinden interaktif olarak da yayınladığımız 2019 Tofaş Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Sürdürülebilirlik önceliklerimizi, etkileşimimizin ve etki alanımızın daha yüksek olduğu paydaşlarımızı da dâhil ederek belirliyoruz. Koyduğumuz hedeflerle, bu önceliklerin yönetiminin iş süreçlerimizdeki pozitif etkisini görmeye devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik önceliklerimiz için GRI standardında yer alan unsurlar ile içerisinde bulunduğumuz otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren konular doğrultusunda geniş bir konu evreni oluşturuldu. Önceliklerimizi belirlerken çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler bütünü olarak tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da (Sustainable Development Goals) göz önünde bulundurduk. 

İç ve dış paydaşlarımızın karar alma mekanizmalarına katılımını sağlamak adına iki ayrı anket düzenlendi. İlk aşamada, şirket yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen anketin ardından tedarikçi ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere paydaş gruplarımızın katıldığı ikinci bir anket yürütüldü. Böylece konu evreni son haline getirildi.

Sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi çalışması kapsamında, 40 konudan oluşan konu evreni ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Tofaş orta ve üst yöneticileri tarafından yürütülen iki ayrı çalışma ile tek tek değerlendirildi. Ardından çalışmalar konsolide edilerek ele alınan konuların Tofaş operasyonlarıyla ilgisi ortaya kondu. Son aşamada ise Tofaş operasyonlarının bu konulardaki etki düzeyi ve paydaş beklentisi parametreleri göz önünde bulundurularak öncelikler belirlendi. 2017 yılında yapılan bu değerlendirmede, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için belirlenen 2030 hedef yılına uygun olarak uzun vadeli hedefler ile önceliklerimizi yönetme kararı aldık ve her yıl ilgili başlıklarda ilerlememizi takip ederken, edindiğimiz yeni bilgi ve tecrübeler ile aksiyon planlarımızı güncelliyoruz.

Tüm bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan tablo, paydaşlarımızın görüşlerine göre anket sonucunda belirlenen öncelikli konular ile ilişkili Tofaş’ın üretim ile bağlantılı ana süreçlerini göstermektedir. Buradaki hedefimiz, hayat boyu bakış açısı ile şirket önceliklerini güncellerken, tüm paydaşlarımız ile birlikte değer yaratacağımız yeni aksiyon planları oluşturmaktır.

 

 

Tofaş Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Tedarik Süreçleri

Üretim Süreçleri

Dağıtım Süreçleri

Pazarlama ve Satış Süreçleri

Satış Sonrası Süreçleri

Yönetişim Öncelikleri

İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele

x

x

x

x

x

Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi

x

x

x

x

x

Çevresel Öncelikler

İklim Değişikliği

x

x

x

 

x

Enerji Tüketimi

x

x

x

 

x

Sera Gazı ve Diğer Emisyonlar

x

x

x

 

x

Çevre Dostu Malzeme Kullanımı ve Atık Yönetimi

x

x

x

 

x

Ürün, Süreç, Mobilite Modeli İnovasyonu

 

x

 

 

 

Elektrikli/Alternatif Yakıtlı Araçlar

 

x

 

x

x

Araç Yakıt Tüketimi

 

x

 

x

x

Ekonomik Öncelikler

Dijitalleşme

x

x

x

x

x

Müşteri Memnuniyeti

 

x

 

x

x

Ürün ve Hizmet Kalitesi

 

x

 

x

x

Marka Algısı

 

x

 

x

x

Tedarikçi ve Bayi İş Başarısı

x

 

 

x

x

Sosyal Öncelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği

x

x

x

 

 

Yetenek Yönetimi ve Mesleki Eğitim

x

x

 

x

x

İşyerinde İnsan Hakları

x

x

 

 

 

Kadın İstihdamı, Çeşitlilik, Eşit Fırsatlar

 

x

 

x

 

İş Hayatı - Özel Hayat Dengesi

 

x

 

 

 

Araç ve Trafik Emniyeti

 

x

 

x

x