2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarikçilerimizle ilişkilerimizi iş ortaklığı anlayışı doğrultusunda, sürdürülebilir rekabeti esas alarak açıklık ve güvene dayalı olarak yürütüyoruz. Finansal bakımdan güçlü, operasyonel bakımdan çevreci, üretim kalitesi ve sürekliliği bakımından güvenilir bir tedarik zincirinin iş başarımızı pekiştireceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, değer zincirimizin en önemli unsurlarından olan tedarikçilerimizin sürekli gelişimlerine katkı sağlamak üzere çalışıyoruz.

Tedarik zinciri süreçleri, doğrudan CEO’ya bağlı olan Tedarik Zinciri ve Satın Alma Direktörlüğü, WCC (World Class Company), Tedarikçi Kalite ve Geliştirme gibi uzmanlık birimleri vasıtasıyla yürütülmektedir. Konuya yönelik belirlenen stratejik hedefler ve elde edilen performans sonuçları şirket üst yönetimine, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır. Üst yönetim tarafından belirlenen hedefler ve stratejik yönelimler gelecek faaliyetlerimiz için yol gösterici olmaktadır.

Tedarikçilerimizden Tofaş ile özdeş etik değerleri benimsemelerini bekliyoruz. Bu nedenle tedarikçilerle yaptığımız anlaşmalar, Tofaş Etik Kurallarını da kapsamaktadır. Etik kurallarımıza herhangi bir uyumsuzluk durumunda, tedarikçilerimize uyum sağlamaları için destek veriyoruz.

Yeni projelerimize yönelik satınalma faaliyetlerimizin, ileri ve akıllı teknolojilerin Türkiye otomotiv sektörüne kazandırılmasını ve Tofaş’ın küresel arenada rekabet gücüne katkıda bulunmasını sağlayacak nitelikle olmasına özen gösteriyoruz. Tofaş olarak, satınalma süreçlerinde 2.500’ün üzerinde direkt ve endirekt (hizmet ve endüstriyel satın alma) tedarikçi ile çalışıyoruz. Türkiye içerisinde 14 şehirde bulunan 152 direkt malzeme tedarikçisinden alım yapıyoruz.

Tedarikçi Seçimi

Tedarikçilerimizden en temel beklentimiz, bizimle ortak hedefler doğrultusunda hareket etmeleridir. Birlikte çalışacağımız tedarikçileri belirlerken bazı temel kriterleri göz önünde bulundururuz.

tedarikçilerle çalışırız.

Yurt dışı tedarik süreçlerimizi FCA satınalma organizasyonu ile birlikte yürütüyoruz. Yerel satın almada ise Türk otomotiv sektörünün dışa bağımlılığın azaltılması ve yerlileştirmesi hedefimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. 2019 yılında motor ve şanzıman hariç satın alma faaliyetlerimizin %75’ini yerli tedarikçilerden gerçekleştirerek yerli tedarikçi gelişimine katkı sağlamaya devam ettik.

Yerelleştirmeye orta ve uzun vadeli stratejilerimiz arasında yer veriyoruz. Yerel tedarikçilerle yürüttüğümüz ortak çalışmalarla tedarikçilerin global ölçeğe erişmesine ve rekabetçiliğine destek oluyoruz.

Tedarikçi Geliştirme Uygulamaları

Ürün tasarımı, organizasyonel/teknik gelişim, kalite, maliyet iyileştirme, fiziksel ve finansal riskler, üretim süreç iyileştirme, ortak satınalma ve sürdürülebilirlik gibi birçok alanda tedarikçilerimizin gelişimine katkı sağlayacak uygulamalar yürütüyoruz. Tedarikçi geliştirme faaliyetlerimiz ile proaktif ve otonom bir satınalma süreci oluşturmayı hedefliyoruz. Sahip olduğumuz teknik bilgi birikimini tedarikçilerimiz ile paylaşmak adına yıl içerisinde tedarikçilere özel çeşitli eğitim ve etkinlikler organize ediyoruz.

Tedarikçi geliştirme faaliyetlerimizdeki ana hedeflerimizden birisi; reaktif, problem çözmeye odaklı iş yapış tarzını tamamen değiştirerek, proaktif ve otonom bir süreç oluşturmaktır. Bu kapsamda;

2019 yılında bu amaç doğrultusunda, tedarikçi boyutunda sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik konsepti çerçevesinde sürdürülen başlıca faaliyetler şunlardır:

2019 Avrupa Otomotiv Lojistik Ödülleri’nde Tofaş’ın Tedarik Zinciri Lojistik Maliyet Hesabı yazılımı, “Tedarik Zinciri Tasarımı ve Mühendisliği Ödülü” kategorisinde “yüksek derecede tavsiye edilir” statüsüne hak kazandı.

2019 yılında, tedarikçilerimizin lojistik süreçlerinin kalitesini iyileştirmeyi hedef aldık. Her süreçte olduğu gibi lojistik süreçlerinin de tasarımı, gelişimi ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Süreçlerin hatasız işlemesi için mevcutta karşılaştığımız lojistik uygunsuzlukları analiz ederek, tedarikçilerimizin olanaklarını da göz önünde bulundurarak, problemleri çözümler önermeye daha çok odaklandığımız bir yıl oldu. Tedarik zinciri sürecini göz önünde bulundurarak; tedarikçinin hammadde temininden başlayarak, üretim, depolama ve sevkiyat alanlarından sonra, Tofaş malzeme kabul noktaları, depo alanları ve Tofaş üretim hattına kadar olan akıştaki tüm uygunsuzlukları tedarikçi özelinde incelemeye başladık. Çalışmalarımız kapsamında 2019 yılında takip ettiğimiz uygunsuzluklarda %54 oranında iyileşme sağlanmıştır. “Lojistik Kalite” kavramıyla aldığımız hedefleri bu yıl da iyileştirme yönünde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi

Sürdürülebilirlik risklerini yalnız kendi operasyonlarımız için değil, tedarik zincirimizin geneli için de değerlendiriyoruz. Proaktif metotlar kullanarak tedarik zincirinde gerçekleşebilecek çevresel, sosyal ve ekonomik riskleri öngörebilmeyi, yönetmeyi, izlemeyi, gerekli faaliyet planlarını önceden oluşturmayı amaçlıyoruz. Tedarikçilerimize, sürdürülebilirlik risklerinin yönetiminde bilgi sahibi olmaları yönünde ve finansal, operasyonel destek sağlıyoruz.

Tedarikçilerin performansını belirli kriterler doğrultusunda takip ederek değerlendiriyoruz. Hedeflenen performans ve uygulama seviyesine erişmenin tedarikçinin kendisi için de gelişim sağlayıcı bir unsur olduğu yönünde farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz.

Tedarik zincirimizdeki sosyal ve çevresel riskleri etkin ve kapsamlı denetim çalışmalarıyla tespit ediyoruz. Denetimlerin ardından, hazırladığımız gelişim planlarıyla tedarikçilerimizin performanslarını iyileştirmelerine destek veriyoruz. Tedarik zincirimizdeki finansal risklerin tespiti için Finansal Risk Yönetimi Departmanımız, gerektiğinde üçüncü taraf bir bağımsız denetim şirketinden destek alarak, denetimler gerçekleştirmektedir.

“2019 yılında, 13 tedarikçi çevre kriterleri bakımından değerlendirilmiş; 81 tedarikçi firmanın finansal risk değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.”