2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarikçilerimizle ilişkilerimizi iş ortaklığı anlayışı doğrultusunda, sürdürülebilir rekabeti esas alarak açıklık ve güvene dayalı olarak yürütüyoruz. Finansal bakımdan güçlü, operasyonel bakımdan çevreci, üretim kalitesi ve sürekliliği bakımından güvenilir bir tedarik zincirinin iş başarımızı pekiştireceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, değer zincirimizin en önemli unsurlarından olan tedarikçilerimizin sürekli gelişimlerine katkı sağlamak üzere çalışıyoruz.

Tedarik zinciri süreçleri, doğrudan CEO’ya bağlı olan Tedarik Zinciri ve Satın Alma Direktörlüğü, WCC, Yan Sanayi Geliştirme gibi uzmanlık birimleri vasıtasıyla yürütülmektedir. Konuya yönelik belirlenen stratejik hedefler ve elde edilen performans sonuçları şirket üst yönetimine, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır. Üst yönetim tarafından belirlenen hedefler ve stratejik yönelimler gelecek faaliyetlerimiz için yol gösterici olmaktadır.

Tedarikçilerimizden Tofaş ile özdeş etik değerleri benimsemelerini bekliyoruz. Bu nedenle tedarikçilerle yaptığımız anlaşmalar, Tofaş Etik Kurallarını da kapsamaktadır. Etik kurallarımıza herhangi bir uyumsuzluk durumunda, tedarikçilerimize uyum sağlamaları için destek veriyoruz.

Yeni projelerimize yönelik satın alma faaliyetlerimizin, ileri ve akıllı teknolojilerin Türk otomotiv sektörüne kazandırılmasını ve Tofaş’ın global arenada rekabet gücüne katkıda bulunmasını sağlayacak nitelikle olmasına özen gösteriyoruz.

Tedarikçi Seçimi

Tedarikçilerimizden en temel beklentimiz, bizimle ortak hedefler doğrultusunda hareket etmeleridir. Birlikçe çalışacağımız tedarikçileri belirlerken bazı temel kriterleri göz önünde bulundururuz.

tedarikçilerle çalışırız.

Yurt dışı tedarik süreçlerimizi FCA satın alma organizasyonu ile birlikte yürütüyoruz. Yerel satın almada ise Türk otomotiv sektörünün dışa bağımlılığın azaltılması ve yerlileştirmesi hedefimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. 2018 yılında motor ve şanzıman hariç satın alma faaliyetlerimizin %75’ini yerli tedarikçilerden gerçekleştirerek yerli tedarikçi gelişimine katkı sağlamaya devam ettik.

Yerelleştirmeye orta ve uzun vadeli stratejilerimiz arasında yer veriyoruz. Yerel tedarikçilerle yürüttüğümüz ortak çalışmalarla tedarikçilerin global ölçeğe erişmesine ve rekabetçiliğine destek oluyoruz.

Tedarikçi Geliştirme Uygulamaları

Ürün tasarımı, organizasyonel/teknik gelişim, kalite, maliyet iyileştirme, fiziksel ve finansal riskler, üretim süreç iyileştirme, ortak satın alma ve sürdürülebilirlik gibi birçok alanda tedarikçilerimizin gelişimine katkı sağlayacak uygulamalar yürütüyoruz. Tedarikçi geliştirme faaliyetlerimiz ile proaktif ve otonom bir satın alma süreci oluşturmayı hedefliyoruz. Sahip olduğumuz teknik bilgi birikimini tedarikçilerimiz ile paylaşmak adına yıl içerisinde tedarikçilere özel çeşitli eğitim ve etkinlikler organize ediyoruz.

Tedarikçi geliştirme faaliyetlerimizdeki ana hedeflerimizden birisi; reaktif, problem çözmeye odaklı iş yapış tarzını tamamen değiştirerek, proaktif ve otonom bir süreç oluşturmaktır. Bu kapsamda;

- Mevcut problemlerimize doğru bir şekilde odaklanarak, etkin ve kalıcı bir şekilde çözecek yaklaşımlar ortaya koymak,

- Güçlü ve yetkin bir takım olarak, ortak amaç ve hedef doğrultusunda iş birliği içerisinde çalışmak,

- Üretim süreçlerimizdeki olası tüm riskleri probleme dönüşmeden tespit edecek ve önleyecek sistemler kurmak,

- Hata üretemeyecek ürün ve prosesleri tasarlayıp, devreye alarak mükemmel kalite seviyesine ulaşmak temel yaklaşımımızdır.

2018 yılında bu amaç doğrultusunda, tedarikçi boyutunda sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik konsepti çerçevesinde sürdürülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- “Proaktif ve otonom süreçler yaratma” stratejimiz kapsamında, kritik ve problemli proseslerimizdeki riskleri doğru ve zamanında tespit etmek üzere, Tofaş uzman ekiplerinin de desteği ile yüksek yetkinlikteki, farklı uzmanlık alanlarından oluşturulan takımlarla, 43 tedarikçimizde, 1.000'in üzerinde kalıcı iyileştirme faaliyeti 2018 yılında devreye alınmıştır. 2019 yılında da ilgili stratejiler kapsamında tedarikçilerimizde faaliyetler sürdürülecektir.

- Tedarikçilerimizin süreçlerindeki mevcut problemleri ve riskleri kalıcı bir şekilde çözerken diğer taraftan da dijital dönüşümü hızlandırmak, verimli ve hatasız üretim süreçlerini geliştirmek, görsel ve etkin yönetim sistemleri oluşturmak için yenilikçi ve teknolojik çözümler “dijital dönüşüm” stratejimiz ile hayata geçirilmektedir. Bu çözümlerin yanı sıra, tedarikçilerimizin teknolojiye erişim hızlarını ve farkındalıklarını artırmak, iyi uygulama örneklerinin yayılımını hızlandırmak için aralarında "Start-Up"'ların da bulunduğu alanlarında öncü teknoloji çözüm sağlayıcıları ile tedarikçileri "GoTech" organizasyonu ile bir araya getirdik. Organizasyonun ilki 2018 yılı içerisinde 189 kişi ve 56 tedarikçi katılımı ile gerçekleştirildi ve 50 adet en iyi uygulama örneği paylaşıldı.

- Tedarikçilerimizin katılımı ile Tofaş Çevre ve Enerji Günü düzenledik. Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik konularında bilgi ve deneyim paylaşımı amaçlayan bu organizasyonda, bu kez tedarikçilerimiz iyi uygulama örneklerini paylaştı. Her yıl tekrarlayacağımız bu etkinlikte, değer zincirimizin en önemli unsurunu oluşturan tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik bilincini artırmayı hedefliyoruz.

- Dünya Klasında Tedarikçi (WCS) Programı kapsamında, Word Class Manufacturing (WCM) metodolojisini iş modellerine entegre etmeleri, amacıyla 2009 yılından bu yana WCM’nin tedarikçilerde yaygınlaştırılması çalışmaları yürütüyoruz. Çalışmalarımızı 2018 yıl sonu itibarıyla 28 tedarikçi ile sürdürüyoruz. İçerisinde WCM Bronz hedefine ulaşan toplam 10 tedarikçinin bulunduğu FCA global tedarikçi listesinde 3 Türk tedarikçi ile yer alıyoruz.

- Kalite ve maliyet bakımından iyileştirme sağlayan yenilikçi uygulamaları tedarikçilerimizle paylaşıyoruz. LCA (Low Cost Automation) projesi 2018 yılında 50 tedarikçide yaygınlaştırıldı. Malzeme Lojistik Mühendisliği Yöneticiliği LCA (düşük maliyetli otomasyon) ekibi, 2018 yılında devreye aldığı “Tavan Kaplama Düşük Maliyetli Otomasyon” projesi ile Avrupa Otomotiv Lojistik Ödülleri Ambalaj & Malzeme Elleçleme İnovasyonu kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

- Tedarikçilerin üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı amaçlayan “Setup Süreleri İyileştirme Projesi” ise 2018 yılında 20 tedarikçide uygulamalı olarak hayata geçirildi.

- Tedarikçilerin kalite, proje ve lojistik gibi önemli alanlardaki yetkinliklerinin geliştirilmesi adına önceki raporlama döneminde hayata geçirdiğimiz “UP” Programı (Yetkinliklerini Uygula Gelişimini Planla) 2018 yılında da devam etmiştir. 2018 yıl sonu itibarıyla 11 tedarikçinin 36 çalışanı temel eğitimlerini tamamlandı.

- Tedarikçiler İçin Yönetim Projeleri ile tedarikçilerin problem çözme, planlama, diagnoz gibi yönetim becerilerini geliştirmeye 2018 yılında da devam ettik. Bu çalışmalarla tedarikçilerimizin insan kaynakları ve iş süreçlerinin verimliliğini artırmayı, organizasyonel yetkinlikleri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Tedarikçilerimizdeki problem çözme kültürünün yaygınlaştırılması ve kaizen (sürekli iyileştirme) kültürünün sağlamlaştırılması amacıyla, 2018 yılında 17 tedarikçimizde 28 projeye mentörlük desteği verdik ve projelerin başarıyla hayata geçirilmesi sağladık.

- 2018 yılında devreye aldığımız yeni bir uygulama olan Tedarikçi Gelişim İzleme Portalı ile tedarikçilerimizin performans ve gelişim göstergelerinin gidişatını, iç müşteri memnuniyet sonuçlarını takip edebilir ve sapmaları tedarikçimiz ile birlikte yönetebilir duruma geldik. Gelişim portalı kapsamında, kalite performansı, lojistik performansı, ticari performansı, sürekli iyileştirme faaliyetleri performansı, paydaş ilişkileri yönetimi performansı yer almaktadır.

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi

Sürdürülebilirlik risklerini yalnız kendi operasyonlarımız için değil tedarik zincirimizin geneli için de değerlendiriyoruz. Proaktif metotlar kullanarak tedarik zincirinde gerçekleşebilecek çevresel, sosyal ve ekonomik riskleri öngörebilmeyi, yönetmeyi, izlemeyi, gerekli faaliyet planlarını önceden oluşturmayı amaçlıyoruz. Tedarikçilerimize, sürdürülebilirlik risklerinin yönetiminde bilgi sahibi olmaları yönünde ve finansal ve operasyonel destek sağlıyoruz.

Tedarikçilerin performansını belirli kriterler doğrultusunda takip ederek değerlendiriyoruz. Hedeflenen performans ve uygulama seviyesine erişmenin aynı zamanda tedarikçinin kendisi için de gelişim sağlayıcı bir unsur olduğu inancıyla hareket ediyoruz.

Tedarik zincirimizdeki sosyal ve çevresel riskleri etkin ve kapsamlı denetim çalışmalarıyla tespit ediyoruz. Denetimlerin ardından, hazırladığımız gelişim planlarıyla tedarikçilerimizin performanslarını iyileştirmelerine destek veriyoruz. Tedarik zincirimizdeki finansal risklerin tespiti için bağımsız üçüncü bir kuruluş desteği ile Finansal Risk Yönetimi Departmanımız vasıtasıyla denetimler gerçekleştiriyoruz.

“2018 yılında, 14 tedarikçi çevre kriterleri bakımından değerlendirilmiş; 57 tedarikçi firmanın finansal risk değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.”