2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Su Yönetimi

Küresel ısınma sonucunda etkilerini artık daha fazla hissettiğimiz iklim değişikliği, alışkın olmadığımız hava olaylarının görülme sıklığını artırmaktadır. Bu süreç, su kaynaklarını da ciddi derecede etkilemektedir. Tofaş olarak kaynaklarımız konusunda bilinçli bir bakış açısıyla su kullanımımızı ve su ayak izimizi azaltmaya odaklanıyoruz. Su ve atık su sistemlerimizi verimli bir şekilde yöneterek, kullandığımız su miktarını azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Su kullanım miktarımızı sürekli iyileştirmeye yönelik devreye aldığımız çeşitli uygulamalarla çözümler üzerinde çalışıyoruz. Düzenli analiz çalışmaları yaparak kullandığımız su kaynaklarının sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz.

Su ile alakalı tüm stratejiler Tofaş Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından belirlenmekte ve izlenmekteyiz. Aynı zamanda Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuz, sürdürülebilirlik yönetimine ilişkin stratejik karar alma süreçlerinden sorumlu olup doğrudan Sürdürülebilirlik Komitesi’ne rapor vermektedir. Bu komiteye de CEO liderlik etmektedir.

Çevre sağlığı ve güvenliği yöneticisi, Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olmakla birlikte Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunun da lideri olarak görev almaktadır. Operasyonel düzeyde riskler ve fırsatlar da dâhil olmak üzere su ile alakalı tüm konuları yönetir. Çevre sağlığı ve güvenliği yöneticisi aynı zamanda su tüketimi ve atık su arıtması gibi konuları da yakından takip etmekte ve en iyi şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Üretim süreçlerimizin tamamında ıslah edilen yer altı suyu kaynaklarından faydalanıyoruz. 2020’de 788.444 m3 olan su kullanımımız 2021’de 776.732 m3’e düştü.

Su yönetimi yaklaşımımız, verimli su kullanımı ilkemiz doğrultusunda şekillenmektedir.

Biyoçeşitlilik üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle atık su yönetimi, su yönetimi anlayışımızın kritik bir parçası konumundadır. Yürüttüğümüz faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atık sular modern arıtma tesislerimizde maksimum düzeyde geri dönüşüme kazandırılmaktadır. Atık sularımızı deşarj izinlerinde belirtilen sınır değerlerin altında yüklerle alıcı ortamlara deşarj ediyoruz.

2020 yılında 2,98 m3 olan her bir aracın kullandığı tatlı su miktarı 2021 yılında 2,91 m3’e indirilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz geri dönüşüm çalışmaları ile 2024 yılına kadar bu seviyenin 2,86 m3’e kadar düşürülmesi hedeflenmektedir.

Su kaynaklarını sorumlu kullanma ilkemiz doğrultusunda çekilen taze suyun çeşitli işlemlerde yeniden kullanılmasını sağlıyoruz. Endüstriyel bir sürecin sonucunda oluşan atık suyu başka bir süreçte ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere kullanmaya devam ediyoruz.

Bu çalışmalar kapsamında Tofaş olarak, tesis içi sirkülasyon sistemi sayesinde 2021 yılında 60 milyon m3 suyun yeniden kullanımını sağladık.

Türkiye’nin de taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin kanunlaşmasının yanında sık sık yaptığımız kontroller ile de olası tehlikeleri tespit edip gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda biyolojik etkilerimizi sürekli takip etmekteyiz. Faaliyetlerimiz çevresindeki doğal alanlar ve yaşam üzerinde zararlı bir etki yaratmamak için çevresel etki değerlendirme çalışmalarına önem veriyoruz. Atık suyun biyoçeşitliliği olumsuz etkileme potansiyeline sahip olması nedeniyle atık su arıtımı sorumlu su yönetimimizin önemli bir bileşenidir.

Su ve tedarik zinciri

Tofaş olarak doğrudan malzeme tedarikçilerimizi tatlı su kaynakları, su tüketimi, atık su miktarları, tahliye noktaları, atık su yönetim sistemleri ve lokasyonları kapsamında eylem planı açısından yakından takip ediyoruz.

Tatlı su, tedarikçilerimizin süreçleri için oldukça kritik bir gerekliliktir. Dolaylı olarak herhangi bir su stresinden bizler de tüm süreçlerimizde etkilenmekteyiz. Kaynak mevcudiyeti hem fiziksel hem de düzenleyici koşullarla alakalıdır. Bu kapsamda tedarikçilerimize su tüketimleri, su kaynakları, su arıtma süreçleri ve atık su kaliteleri hakkında anket gönderiyoruz.

Tedarikçilerimizden topladığımız veriler doğrultusunda, olası mevzuat değişiklikleri ve süreç sürekliliği durumunda risk değerlendirmelerini gösteren bir risk profili ve risk matrisi oluşturduk. Değerlendirme sonucunda herhangi bir risk gözlenmemiştir, yakından takip faaliyetlerimiz sürekli olarak sürdürmekteyiz. Ayrıca veriler aracılığıyla su ile alakalı konuları içeren bir ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) matrisi doğrultusunda çevresel etki değerlendirmesi de yapmaktayız. Bu matris ile su kaynakları da dâhil olmak üzere çevresel boyutların doğru kullanımı ve böylece tedarikçilerin çevresel etkilerinin azaltılması için bir geliştirme programı tasarlıyoruz.

Paydaşlarla İlgili Su Riski Değerlendirmesi

Uygunluk & Kapsam

Açıklama

Müşteriler

İlgili değil, dâhil

Üretim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek konusunda müşteri taleplerini dikkate almaktayız. Bu kapsamda Tofaş olarak, Sürdürülebilirlik Raporlarında su konusunu öncelikli bir konu olarak rapor ediyoruz.

Çalışanlar

İlgili, her zaman dâhil

Risk değerlendirmelerinde çalışanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaktayız. Çalışanlarımızın kullanması için yeterli içme suyu sağlanmasının yanında, su tasarrufu eğitimi de sağlamaktayız.

Yatırımcılar

İlgili, her zaman dâhil

Borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, suyla ilgili konuların değerlendirme kriterlerine dâhil edildiği bir Sürdürülebilirlik Endeksi başlattı. Su ile ilgili konular, Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Raporu’nda tüm paydaşlara bildirilen öncelikli konulardan biridir.

Yerel topluluklar

İlgili, her zaman dâhil

Yerel toplulukların gelişimine aktif olarak katkıda bulunuyoruz ve çevreye olan herhangi bir olumsuz etkimizi en aza indirmeye çalışıyoruz. Su sıkıntısı çeken bölgelerde bulunan tesislerde, su çekilmesini en aza indirmek ve tahliye edilen su kalitesini iyileştirmek için çalışmalar yapmaktayız. Bu alanlarda, yerel topluluklar üzerinde olumlu etkisi olan projeler ve girişimler yürütmek için yerel yetkililer ve tedarikçilerle iş birliği yapıyoruz.

STK’lar

İlgili, her zaman dâhil

STK’lar hem itibar hem de kıyaslama amacıyla Tofaş’ın risk değerlendirmesine dâhil etmekteyiz. Ayrıca onların önerilerini dinliyor ve STK’larla iş birliğini destekliyoruz.

Havza/havza seviyesindeki diğer su kullanıcıları

İlgili, her zaman dâhil

DOSAB Sanayi Bölgesi, aynı havzada yer altı suyu çekme kuyuları ve arıtma tesisine sahiptir.

Düzenleyiciler

İlgili, her zaman dâhil

Su tedarikçileri üzerindeki baskıların devam etmesi beklenirken, hükümet yetkilileri, üreticileri suyu yeniden kullanmaya ve toplam su kullanımlarını azaltmaya teşvik etmenin bir yolu olarak, faaliyetlerinde sıfır sıvı tahliyesi sağlamalarını şart koşuyor.

Nehir havzası yönetim yetkilileri

İlgili, her zaman dâhil

Devlet yetkilileri, gelecekte Nilüfer Nehri’ne sıfır atık tahliyesinin yanı sıra arıtılmış su çıkış limitlerini azaltmak için bir havza planı hazırlıyor.

Yerel düzeyde yasal özel ilgi grupları

İlgili, her zaman dâhil

OSD ve TÜSİAD çalışma gruplarına üyeyiz. Tofaş olarak ayrıca Koç Holding’in su yönetimi ve risk değerlendirmesi çalışma grubu lideriyiz.

Tedarikçiler

İlgili, her zaman dâhil

Tedarikçilerdeki su kıtlığı Tofaş üretimini doğrudan etkileyecektir. Tofaş olarak, su yönetimini iyileştirmek için tedarikçilerde WCM denetimleri yapmaktayız

Yerel düzeyde su hizmetleri

İlgili, her zaman dâhil

DOSAB Sanayi Bölgesi, su tesisleri için hizmet vermektedir. Gelecek dönemdeki herhangi bir düzenlemede, DOSAB hizmetlerini de kullanabileceğimiz bir alternatif olarak değerlendiriyoruz.

Üniversite

İlgili, her zaman dâhil

Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü ile su yönetimi ve atık su kalitesi konusunda iş birliği yapıyoruz.