2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Sürdürülebilirlik Yönetimi

Çalışanlarımız ve etki alanımızda bulunan bütün paydaşlarımız için ekonomik değerlerin yanı sıra çevresel ve sosyal değerlerin ön planda tutulması sürdürülebilirlik anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik kültürü ve bilincini tüm süreç ve paydaşlarımıza ulaştırmak için şirket faaliyetlerimize hayat boyu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Sürdürülebilirliğin temel bileşenleri olan çevresel ve sosyal değerleri risk temelli yönetim modelimiz içerisinde yer alan mevcut çalışmalarımızı iyileştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik yönetim felsefesi başta CEO’muz olmak üzere tüm yönetim kurulu üyeleri tarafından benimsenmiştir. Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından belirlenen sürdürülebilirlik stratejimize uygun yönetim, “Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi’nin sorumluluğu altındadır.

Risk temelli çalışma modeli doğrultusunda, tüm birimlerimiz tarafından, saha çalışanlarımız ve diğer ilgili paydaşlarımızca tespit edilen risk ve fırsatlara bağlı olarak aksiyon planları oluşturulur. Aksiyon planları sonucunda kaydedilen ilerlemeler risk sahipleri tarafından takip edilir. Yürütülen bu çalışma ve uygulamalar, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesince önem derecesine göre Kurumsal Yönetim Komitesi ya da Yönetim Kuruluna raporlanır. Böylece gerçekleştirilen sürdürülebilirlik faaliyetleri konusunda Yönetim Kurulu’na bilgi akışı gerçekleştirilir ve gündeme taşınan bu konular Yönetim Kurulu üyelerince değerlendirilmiş olunur. Üst yönetim, direktörlükler ve birimlerce yönetilen sürdürülebilirlik faaliyetleri Sürdürülebilirlik Ekibi tarafından koordine edilerek Yönetim kurulu üyelerine raporlanır.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ana hatlarını ortaya koyan “Tofaş Sürdürülebilirlik Politikası” sürdürülebilirlik konusunun yönetiminin de çerçevesini oluşturmaktadır. Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi ve takip edilmesi Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumluluğundadır. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu sürdürülebilirlik yönetimi ile ilgili performans sonuçlarını sürdürülebilirlik raporu üzerinden raporlamasını gerçekleştirir.

Tofaş Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikasına tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/ adresinden ya da http://ir.tofas.com.tr/2020 adresi üzerinden interaktif olarak da yayınladığımız 2020 Tofaş Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Etkileşimde olduğumuz bütün iç ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla ortaya çıkan sürdürülebilirlik öncelikleri doğrultusunda belirlediğimiz hedeflerin iş süreçlerimize olan olumlu etkisini görmeye devam ediyoruz.

Otomotiv sektörünü ilgilendiren sürdürülebilirlik temaları ve GRI standartlarında yer alan konular göz önünde bulunarak şirketimiz için önem arz eden konuları saptadık. Çevresel, sosyal, ekonomik ve toplum refahı gibi başlıkların yer aldığı Birlemiş Milletler tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (Sustainable Development Goals) dikkate alarak sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirledik.

İki ayrı anket düzenlenerek iç ve dış paydaşlarımızın karar alma mekanizmalarını katılımı sağlandı. Şirket yöneticilerinin katılımıyla tamamlanan ilk anketten sonra başta tedarikçilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı paydaş gruplarıyla ikinci bir anket gerçekleştirildi. Bu anketler sonucunda sürdürülebilirlik önceliklerimizi oluşturan konu evrenine son hali kazandırılmış oldu.

Önceliklendirme çalışmaları sürecinde, Tofaş orta ve üst düzey yöneticileri iki ayrı çalışma yürüterek 40 konudan oluşan konu evreni ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını ele aldılar. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda öne çıkan konuların Tofaş operasyonlarıyla ilgisi değerlendirildi. Bundan sonraki aşamada Tofaş operasyonlarının bu konulara etki düzeyi ve paydaş beklentileri dikkate alınarak öncelikler saptandı. 2030 yılını hedef alan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na paralel olarak önceliklerimizin uzun vadeli yönetilmesi kararıyla her yıl ilgili başlıklarda gerçekleşen ilerleme değerlendirilmekte ve buna göre yeni eylem planları oluşturulmaktadır.

Paydaşlarımıza göre öncelik arz eden konuların Tofaş’ın üretim süreci ve üretim öncesi ve sonrasında yer alan süreçlerle olan bağlantısı yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur. Böylece şirket önceliklerine hayat boyu perspektifiyle yaklaşılmakta ve paydaşlarımızın katkısı süreçlere aktif bir şekilde dâhil edilebilmektedir.

 

 

Tofaş Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Tedarik Süreçleri

Üretim Süreçleri

Dağıtım Süreçleri

Pazarlama ve Satış Süreçleri

Satış Sonrası Süreçleri

Yönetişim Öncelikleri

İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele

x

x

x

x

x

Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi

x

x

x

x

x

Çevresel Öncelikler

İklim Değişikliği

x

x

x

 

x

Enerji Tüketimi

x

x

x

 

x

Sera Gazı ve Diğer Emisyonlar

x

x

x

 

x

Çevre Dostu Malzeme Kullanımı ve Atık Yönetimi

x

x

x

 

x

Ürün, Süreç, Mobilite Modeli İnovasyonu

 

x

 

 

 

Elektrikli/Alternatif Yakıtlı Araçlar

 

x

 

x

x

Araç Yakıt Tüketimi

 

x

 

x

x

Ekonomik Öncelikler

Dijitalleşme

x

x

x

x

x

Müşteri Memnuniyeti

 

x

 

x

x

Ürün ve Hizmet Kalitesi

 

x

 

x

x

Marka Algısı

 

x

 

x

x

Tedarikçi ve Bayi İş Başarısı

x

 

 

x

x

Sosyal Öncelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği

x

x

x

 

 

Yetenek Yönetimi ve Mesleki Eğitim

x

x

 

x

x

İşyerinde İnsan Hakları

x

x

 

 

 

Kadın İstihdamı, Çeşitlilik, Eşit Fırsatlar

 

x

 

x

 

İş Hayatı - Özel Hayat Dengesi

 

x

 

 

 

Araç ve Trafik Emniyeti

 

x

 

x

x