2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Sürdürülebilirlik Yönetimi

Tofaş olarak, sürdürülebilir ve değer üreten bir yönetim modeli oluşturmayı temel önceliğimiz kabul ederiz. Tofaş’ta sürdürülebilirlik yönetimi kurumsal risk yönetiminin altı ana başlığından biri olup, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi sorumluluğundadır. Çalışmalara yönelik raporlama Kurumsal Yönetim Komitesi’ne yapılarak sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz hakkında Yönetim Kurulu düzeyinde bilgi akışı sağlanır. Böylece, sürdürülebilirlik konusu Yönetim Kurulu’nun gündeminde olup Yönetim Kurulu üyelerince değerlendirilir. Buna bağlı olarak, başta CEO olmak üzere üst yönetimin sürece dahil olduğu ve ilgili direktörlükler ve birimlerce yürütülen faaliyetler Sürdürülebilirlik Ekibi tarafından koordine edilerek söz konusu Yönetim Kurulu Komitelerine de raporlama yapılır.

Tofaş’ta sürdürülebilirlik konusu sürdürülebilirlik yaklaşımımızın genel ilkelerini içeren “Tofaş Sürdürülebilirlik Politikamız” çerçevesinde yönetilmektedir. Sürdürülebilirlik stratejilerimiz Tofaş Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından belirlenmekte ve takip edilmektedir. Sürdürülebilirlik yönetimine yönelik stratejik planların hayata geçirilmesinden, performans sonuçlarının sürdürülebilirlik raporu vasıtasıyla raporlanmasından Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu sorumludur.

Tofaş Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikasına http://www.tofas.com.tr/tr/surdurulebilirlik/Pages/Politika.aspx  adresinden ya da http://ir.tofas.com.tr adresi üzerinden interaktif olarak da yayınladığımız 2017 Tofaş Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Tofaş sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi çalışması, GRI Standartları'nın rapor içeriğini belirlemeye yönelik genel hatlarını tanımladığı bütünlük, sürdürülebilirlik kapsamı, öncelik ve paydaş kapsayıcılığı ilkeleri temel alınarak hazırlanmıştır. GRI Standardı’nda yer alan unsurlar konu evrenimizin büyük bir kısmını oluştururken, sektörümüzü yakından ilgilendiren konulara da yer verilmiştir. Sürdürülebilirlik öncelikleri belirlenirken çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler bütünü olarak tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de (Sustainable Development Goals) göz önünde bulundurulmuştur.

Sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi sürecinde iç ve dış paydaşların karar alma mekanizmalarına katılımını sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yürütülmüştür. İlk aşamada, şirket yöneticilerine yönelik bir anket düzenlenmiştir. Daha sonra tedarikçi ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere paydaş gruplarımızın katıldığı ikinci bir anket düzenlenerek konu evrenimiz son haline getirilmiştir.

Sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi çalışması kapsamında, 40 konudan oluşan konu evreni ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Tofaş orta ve üst yöneticileri tarafından yürütülen iki ayrı çalışma ile tek tek değerlendirmiştir. Ardından çalışmalar konsolide edilerek ele alınan konuların Tofaş operasyonlarıyla ilgisi değerlendirilmiştir. Son aşamada ise Tofaş operasyonlarının bu konulardaki etki düzeyi ve paydaş beklentisi parametreleri göz önünde bulundurularak öncelikler belirlenmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan tablo paydaşlarımızın görüşlerine göre, anket sonucunda belirlenen öncelikli konular ile ilişkili Tofaş ana süreçlerini göstermektedir.

 

Tofaş Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Tedarik Süreçleri

Üretim Süreçleri

Dağıtım Süreçleri

Pazarlama ve Satış Süreçleri

Satış Sonrası Süreçleri

Yönetişim Öncelikleri

İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele

x

x

x

x

x

Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi

x

x

x

x

x

Çevresel Öncelikler

İklim Değişikliği

x

x

x

 

 

Enerji Tüketimi

x

x

x

 

 

Sera Gazı ve Diğer Emisyonlar

x

x

x

 

 

Çevre Dostu Malzeme Kullanımı ve Atık Yönetimi

x

x

x

 

 

Ürün, Süreç, Mobilite Modeli İnovasyonu

 

x

 

 

 

Elektrikli/Alternatif Yakıtlı Araçlar

 

x

 

x

x

Araç Yakıt Tüketimi

 

x

 

x

x

Ekonomik Öncelikler

Dijitalleşme

 

x

 

x

x

Müşteri Memnuniyeti

 

x

 

x

x

Ürün ve Hizmet Kalitesi

 

x

 

x

x

Marka Algısı

 

x

 

x

x

Tedarikçi ve Bayi İş Başarısı

x

 

 

x

x

Sosyal Öncelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği

x

x

 

 

 

Yetenek Yönetimi ve Mesleki Eğitim

x

x

 

 

 

İşyerinde İnsan Hakları

x

x

 

 

 

Kadın İstihdamı, Çeşitlilik, Eşit Fırsatlar

 

x

 

 

 

İş Hayatı - Özel Hayat Dengesi

 

x

 

 

 

Araç ve Trafik Emniyeti

 

x

 

x

x

 

Grafik Analiz Dosyalar
102-46
Önceki