2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Çevre Yönetimi

Çevre korumayı sosyal sorumluluğumuzun önemli bir bileşeni olarak kabul ederek, çevre üzerindeki doğrudan etkilerimizin yanı sıra değer zincirinin bütününde oluşan dolaylı çevresel etkilerin de kontrol altına alınmasına ve minimum düzeye getirilmesine odaklanırız. Üretim süreçlerimizin yalın ve etkin olmasının yanında olabildiğince az çevresel etkiyle gerçekleştirilmesini amaçlarız. Çevre üzerinde yarattığımız olumsuz etkileri sürekli azaltmayı taahhüt ederiz.

Çevresel konuların yönetimi Tofaş Çevre ve Enerji Politikası doğrultusunda Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından yürütülmekte olup çevresel performansa yönelik raporlama Yönetim Kurulu’na yapılmaktadır.

Çevresel performansımızı iyileştirmek amacıyla çevre yönetimi harcamalarına önemli miktarda kaynak aktarıyoruz. Raporlama döneminde, 1,4 milyon TL’nin üzerinde çevre yönetim ve yatırım harcaması gerçekleştirdik.

Çalışanlarımızın ve iş ortağı çalışanlarının çevresel konulara yönelik farkındalığının artırılması amacıyla çevre eğitimleri düzenliyoruz. 2017 yılında, Tofaş çalışanlarına ve iş ortağı çalışanlarına yönelik 1.662 kişi*saat çevre eğitimi gerçekleştirdik.

2017 yılında, çevre mevzuatına yönelik herhangi bir uyumsuzluk vakası yaşamadık ve bu konuda herhangi bir resmi yaptırıma maruz kalmadık. Dönem içinde, paydaşlarımız tarafından çevresel etkilerimize yönelik olarak bir şikâyet iletilmedi.

Çevre Yönetimi hakkında detaylı bilgiye ve Tofaş Çevre ve Enerji Politikasına http://www.tofas.com.tr/tr/surdurulebilirlik/Pages/Cevre.aspx adresinden ya da http://ir.tofas.com.tr adresi üzerinden interaktif olarak da yayınladığımız 2017 Tofaş Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

Su Yönetimi

Su yönetimi anlayışımızı suyun verimli kullanımı ilkesi doğrultusunda şekillendiriyoruz. Su tüketimi ve atık su süreçlerimizi sorumlu bir biçimde yönetiyor, faaliyetlerimizi minimum su tüketimi ile gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Su kaynağı tüketimimizin nitelikli bir kısmını üretim süreçlerimizde kullandığımız kuyu suyu oluşturmaktadır. Şebeke ve dış kaynaklardan alınan su ile evsel kullanım ve içme suyu toplam su tüketimimiz içinde %0,5’lik küçük bir paya sahiptir. Su kaynaklarının devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına periyodik analiz çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında yapılan analizler sonucunda, tüketimimiz dolayısıyla su kaynaklarının devamlılığı üzerinde bir baskıya rastlanmamıştır. Aynı şekilde, kullandığımız su kaynaklarının türü nedeniyle, başta yerel halk olmak üzere üretim tesisleri yakınlarındaki paydaşlarımızın su ihtiyaçları risk altına girmemektedir.

2016 yılında araç başına 3,27 m3 düzeyinde olan temiz su tüketimimizi 2017 yılında %3,7 oranında bir iyileştirme ile 3,15 m3/araç düzeyine düşürdük. Bu oranı 2020 yılına gelindiğinde 2,50 m3/araç düzeyine getirmeyi hedefliyoruz.

Taze su kaynaklarını sorumlu kullanımına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda, çekilen taze suyun defalarca tekrar kullanımını sağlıyor, süreç sonunda oluşan atık suyu geri dönüştürerek su ihtiyacımızın önemli bir kısmını bu geri kazanılan kaynaklardan sağlıyoruz. Raporlama döneminde bu kapsamda 63,2 milyon m3 suyun geri kazanımını sağladık.

Doğal alanlar ve buralarda yaşayan canlılar üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmamak adına biyolojik etkilerimizi sürekli izliyor ve çevresel etki değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz kontrollerle potansiyel riskleri tespit ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konuda, Türkiye’nin taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni mevzuat kabul ediyoruz.

Biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etki yaratma potansiyel taşıması bakımından atık suyu yönetimi de sorumlu su yönetimi anlayışımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Operasyonlarımız sonucu oluşan atık suyu modern arıtma ünitelerimizde mümkün olan en yüksek düzeyde geri dönüştürmeye çalışıyor, geri kalan atık suyun atık su deşarj izinlerinde belirtilen limit değerlerin altında yüklerle belirtilen uygun alıcı ortama deşarjını gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında bu kapsamda 9,9 milyon m3 atık suyun deşarjını sağladık. Deşarj izinlerinde belirtilen alıcı ortamlar yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip olmamasının yanında, atık su deşarj performansımız neticesinde kamu otoriterlerine yapılan ölçüm ve denetimlerde mevcut biyoçeşitlilik değeri ve canlı hayatı üzerinde olumsuz bir etkiye rastlanmamıştır.

Malzeme ve Atık Yönetimi

Tofaş Çevre ve Enerji Politikası doğrultusunda, atıkları kaynağında azaltmayı ve mümkün olduğunca fazla geri kazanmayı hedefliyoruz. Malzeme kullanımının azaltılmasına, geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemelerin geniş ölçekte kullanılmasına, oluşan atık miktarının asgari düzeyde indirilmesine ve tamamının geri kazanılmasına odaklanıyoruz.

Üretim süreçlerinde oluşan endüstriyel atıkların tamamının malzeme geri kazanımı için ve çimento sektöründe hammadde ve enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlayarak “sıfır atık bertarafı” hedefimize ulaşıyoruz. Üretim süreçlerimizde çevreci malzeme kullanımı ve malzeme miktarının azaltılması çalışmalarında ilgili birimlerimizin yanı sıra tedarikçilerimizin de aktif rol almasını sağlıyoruz.

2016 yılında araç başına 47,2 kg olan toplam aktık miktarımız 2017 yılında 43,76 kg/araç olarak gerçekleşti. Bu oranı 2020 yılına gelindiğinde 44 kg /araç düzeyine düşürmeyi hedefliyoruz.

Grafik Analiz Dosyalar Önceki