2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarikçilerimizle karşılıklı iş başarısı anlayışı doğrultusunda açıklık ve güvene dayalı ilişkiler kuruyoruz. Finansal bakımdan güçlü, operasyonel bakımdan çevreci, üretim kalitesi ve sürekliliği bakımından güvenilir bir tedarik zinciri ile sürdürülebilir iş başarısını yakalamak üzere çalışıyoruz. Çalışanlarıyla birlikte tedarikçilerimizi sürekli geliştirmeyi, organizasyonel mükemmeliyeti sağlamayı ve iş süreçlerini sürekli iyileştirmeyi ilke ediniyoruz.

Tedarik zinciri süreçleri, doğrudan CEO’ya bağlı olan Tedarik Zinciri Direktörlüğü, Satınalma Direktörlüğü Tedarikçi Geliştirme Müdürlüğü gibi uzmanlık birimleri vasıtasıyla yürütülmektedir. Konuya yönelik belirlenen stratejik hedefler ve elde edilen performans sonuçları şirket üst yönetimine, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır. Üst yönetim tarafından belirlenen hedefler ve stratejik yönelimler gelecek faaliyetlerimiz için yol gösterici olmaktadır.

Tedarikçilerimizden Tofaş ile özdeş etik değerleri benimsemelerini bekliyoruz. Bu nedenle tedarikçilerle yaptığımız anlaşmalar, Tofaş Etik Kurallarını da kapsamaktadır. Etik kurallarımıza herhangi bir uyumsuzluk durumunda, tedarikçilerimize uyum sağlamaları için destek veriyoruz.

2017 yılında, satın alma iş süreçlerimizin güncel satın alma yöntemlerinin kullanılması ve dijital dönüşüm yoluyla yalınlaştırılması faaliyetlerimizi sürdürdük.  Gelecek raporlama döneminde, detay parça ortaklaştırma ve yerlileştirme projeleri ile ürün maliyetlerinde iyileştirme çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyoruz. Bunlara ek olarak tedarikçi parkının çok yönlü olarak değerlendirileceği uzun vadeli “Supplier Park Rationalization” projesi ile ilgili planlanan faaliyetleri hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Tedarikçi Seçimi

Tedarikçilerimizden öncelikle bizimle ortak hedefler doğrultusunda hareket etmelerini bekleriz. Tedarikçi seçiminde adaylardan beklediğimiz temel kriterler, otomotiv sektörünün beklentilerini karşılamaya dönük teknik ve organizasyonel yetkinliklere sahip olmaları, finansal açıdan güçlü olmaları, kalite ve maliyet iyileştirme konularında Tofaş’ın rekabetçiliğine katkıda bulunabilecek kapasitede olmaları, sektördeki gelişmeleri ve iyi uygulamaları takip ederek iş süreçlerine entegre ediyor olmaları, süreç ve çalışma normlarına yönelik denetimlerimizden başarıyla geçmiş olmalarıdır.

Yurt dışı tedarik faaliyetlerimizi büyük ölçüde FCA satın alma organizasyonu ile birlikte yürütüyoruz. Yerel satın alma faaliyetlerimizi yürütürken, dışa bağımlılığın azaltılması ve yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda, önceliği yerel tedarikçilere veriyoruz. 2017 yılında, motor ve şanzıman hariç satın aldığımız parçaların %71’ini yerel tedarikçilerden temin ettik. 151 yerel firmadan direkt malzeme ve parça, 1.814 yerli firmadan endirekt malzeme ve hizmet tedariki sağladık.

Tedarikçi Geliştirme Uygulamaları

Tedarikçilerimizin gelişimlerine ve rekabet güçlerinin artırılmasına önem veriyoruz. Tedarikçilerimizin ürün tasarımı, organizasyonel ve teknik gelişim, kalite, maliyet iyileştirme, fiziksel ve finansal riskler, üretim süreç iyileştirme, ortak satın alma gibi birçok alanda gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler yürütüyoruz.

WCM’nin (World Class Manufacturing) Tedarikçilerde Yaygınlaştırılması: Tedarikçilerimizin WCM metodolojisini iş modellerine entegre etmeleri, böylelikle WCM Programı’nı sahiplenmeleri amacıyla WCM’nin tedarikçilerde yaygınlaştırılması çalışmaları yürütüyoruz. Kalite ve maliyet bakımından iyileştirme sağlayan yenilikçi uygulamaları tedarikçilerle paylaşıyoruz. Bu kapsamda 2017 yılında, 30 tedarikçide yaygınlaştırılan LCA (Low Cost Automation) projesinin gelecek dönemde 20 yeni tedarikçide yayılımı hedeflenmiştir. Tedarikçilerin üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı amaçlayan “Setup Süreleri İyileştirme Projesi” ise 2018 yılında 10 tedarikçide uygulamalı olarak hayata geçirilecektir.

Tedarikçilere Dönük Tofaş Akademi Eğitimleri: Tofaş’ın sahip olduğu teknik bilgi birikimini Tofaş Akademi aracılığı ile eğitime dönüştürerek tedarikçilerimizle paylaşıyoruz. 2017 yılında tedarikçilere açık 58 eğitim modülünden 68 tedarikçinin 1.135 çalışanı yararlanmıştır. Yine dönem içerisinde, belirli tedarikçilerin kalite, proje ve lojistik gibi önemli alanlardaki yetkinliklerinin gelişimine dönük “UP” (Yetkinliklerini Uygula Gelişimini Planla) programı devreye alınmış olup bu kapsamda 2017 yılsonu itibariyle 14 tedarikçinin 56 çalışanı temel eğitimlerini tamamlamıştır. Tedarikçilerin UP programı ile gelişim yolculuğu 2018 yılında da uzmanlık alanlarına özgü hazırlanmış eğitimlerle sürdürülecektir.

Tedarikçiler İçin Yönetim Projeleri: Tedarikçilerin yönetim becerilerini geliştirmek üzere insan kaynakları ve iş süreçlerinin verimliliğinin yükseltilmesi amacıyla problem çözme, planlama, diagnoz yetkinliklerinin gelişimi ve tedarikçi organizasyonel yetkinliklerinin artırılması çalışmalarına 2017 yılında da devam ettik.

Tedarikçi Oryantasyonu: Tedarikçilerin ilişkide oldukları Tofaş iş süreçleri hakkında sağlıklı bilgilenmelerini sağlamak üzere yıl içinde 37 tedarikçinin 113 çalışanı “Sinerji” adlı organizasyonla bilgilendirilmiştir.

Tedarikçi İK Zirvesi: Tedarikçilerin İK süreçlerinin gelişimine dönük başarılı uygulama örneklerinin paylaşıldığı GO (Gelişime Odaklan) Zirvesi’ne 2017’de 74 tedarikçi katılmıştır.

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi

Sürdürülebilirlik risklerini tedarik zincirimizin geneli için değerlendiriyoruz. Tedarik zincirinde gerçekleşebilecek çevresel, sosyal ve ekonomik riskleri öngörebilmek, yönetmek, izlemek, gerekli faaliyet planlarını önceden oluşturmak amacıyla proaktif metotlar benimsiyoruz. Tedarikçilerimize, sürdürülebilirlik risklerinin yönetiminde bilgi sahibi olmaları yönünde ve finansal ve operasyonel destek sağlıyoruz.

Üretimde kalite ve sürekliliği güvence altına almak adına tedarikçilerinin ticari verimlilik, kalite, teslimat gibi alanlardaki performansını belirlenmiş standartlar üzerinden takip ederek değerlendiriyoruz. Hedeflenen performans ve uygulama seviyesine erişmenin tedarikçinin kendisi için de gelişim sağlayıcı bir unsur olduğu yönünde farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz.

Tedarik zincirinde riskleri etkin ve kapsamlı denetim çalışmalarıyla tespit ediyoruz. Tedarikçi denetimlerimizi çevre, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan gelişimi konularının da dahil olduğu geniş bir kapsamda yürütüyoruz. Denetimlerin ardından, hazırladığımız gelişim planlarıyla tedarikçilerimizin performanslarını iyileştirmelerine destek veriyoruz. 2017 yılında gerçekleştirilen denetim çalışmaları kapsamında, 26 tedarikçi sosyal kriterler bakımından, 14 tedarikçi çevre kriterleri bakımından değerlendirilmiştir. 

Tedarik zincirimizdeki finansal risklerin tespiti için bağımsız üçüncü bir kuruluş desteği ile Finansal
Risk Yönetimi Departmanımız vasıtasıyla denetimler gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında, 48 tedarikçi firmanın finansal risk değerlendirmesi yapılmış ve gereken noktalarda planlama gerçekleştirilmiştir.

Grafik Analiz Dosyalar
Önceki